Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Лиманська центральна районна лікарня» Лиманської районної ради Одеської області» створене за рішенням Лиманської районної ради (надалі – Засновник) від 06 вересня 2019 року № 584-VII, шляхом реорганізації (перетворення) Комунальної установи «Лиманська центральна районна лікарня» Лиманської районної ради Одеської області», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Майно пiдприємства є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ Лиманського району в особi Лиманської районної ради Одеської областi. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунальної установи «Лиманська центральна районна лікарня» Лиманської районної ради Одеської області.

Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Лиманського району Одеської області.

Засновником, (Власником) та органом управління майном Підприємства є територіальні громади сіл, селищ Лиманського району Одеської області в особі Лиманської районної ради Одеської області (надалі –Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та Статутом.

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ” ДОБРОСЛАВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочене найменування Підприємства: – КНП “ДОБРОСЛАВСЬКА БЛІЛ”

Місце знаходження Підприємства: 67500, Одеська область, Лиманський район, селище міського типу Доброслав, вулиця Грубника, 27.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення в повному обсязі надання вторинного, (а у разі необхідності і первинного) рівня цілодобової та невідкладної кваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню, спрямованої на збереження, поліпшення та відновлення його здоров’я, шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Підприємства є:

 • здійснення працівниками Підприємства медичної практики, у відповідності до Номенклатури лікарських спеціальностей, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.1997 року № 359 та Номенклатури спеціальностей молодших спеціалістів медичної освіти, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров*я України від 23.10.1991 року № 146, згідно спеціальностей, затверджених відповідною Ліцензією;

 • створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна, а також інших ресурсів Підприємства;

 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної , медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я. Єдиною підставою для отримання медичних послуг у структурних підрозділах лікарні є стан здоров’я особи та необхідність її отримання, що підтверджуються наявністю у конкретної особи відповідних показань. Черговість доступу осіб, які звернулися до медичної установи за медичною допомогою регулюються виключно медичними критеріями та терміновістю надання таких послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров’ю конкретної особи.

 • медичний контроль за перебігом вагітності і ведення пологів, а також і післяпологового періоду;

 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

 • надання паліативної допомоги населенню;

 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

 • своєчасне освоєння та широке впровадження в практику роботи стаціонару та поліклінічного відділення сучасних методів і засобів діагностики та лікування

 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності, контролю за видачею листків непрацездатності та реабілітація хворих і інвалідів;

 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

 • проведення обов’язкових попередніх і періодичних медичних оглядів працівників певних категорій, кандидатів в водії та водіїв транспортних засобів, медогляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (на право носіння зброї), медогляд осіб , поступаючих на навчання, наркологічний та психіатричний огляди згідно з Законодавством України на відплатній основі;

 • придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770;

 • робота кабінету «Довіра»: організація та надання послуг консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, проведення АРТ, облік та нагляд за людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом;

 • робота протитуберкульозного кабінету: надання контрольованого лікування, обліку, нагляду за хворими на туберкульоз та контактними з ними особами;

 • проведення забору та переробка донорської крові ( плазма свіжозаморожена, еритроцитарна маса);

 • організація та проведення, науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, тощо;

 • навчально-методична, науково-дослідницька робота;

 • закупівля медикаментів, обладнання, автотранспорту, будівельних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування та інших необхідних матеріалів для здійснення господарської діяльності медичного закладу (підприємства);

 • здійснення організаційно-методичного керівництва та координації роботи ЛПЗ розміщених на території району та у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

 • провадження зовнішньо-економічної діяльності згідно із діючим законодавством України;

 • здійснення іншої, не забороненої законодавством, діяльності необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

 • здійснення обліку хворих та збереження (архівування) медичної документації у відповідності до встановлених для цього строків. Ведення облікової медичної документації та медичної статистики здоров’я населення.

 • Підприємство може бути клінічною базою середніх, вищих медичних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 • Підприємство надає медичні послуги на підставі отриманої, у встановлені законодавством після реорганізації (перетворення) строки, Ліцензії на медичну практику та Ліцензії щодо діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство (Засновник) отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

 • Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

ПРАВОВИЙ СТАТУС

Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю територіальних громад сіл, селищ Лиманського району Одеської області в особі Лиманської районної ради та переданому йому на праві оперативного управління.

Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність та організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує роботу та надає послуги і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

Для здійснення господарської некомерційної діяльності, Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис, визначає форми, системи оплати праці зокрема: встановлення посадових окладів, надбавок, доплат та підвищень, порядку і умов заохочення (у тому числі преміювання). Розмір премій та інших винагород здійснюються відповідно до внутрішніх актів Підприємства та законодавства України.

Підприємство надає медичні послуги на підставі Ліцензії на медичну практику та має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі Ліцензії на медичну практику.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

Кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);

Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

Цільові кошти;

Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

Кредити банків;

Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, гуманітарної допомоги, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України;

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.

Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Підприємство має право:

Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.

Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.

Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитами.

Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.

Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

Підприємство зобов’язане:

Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Лиманському районі.

Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства, відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

Управління Підприємством здійснює Лиманська районна рада Одеської області (Засновник).

Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Лиманської районної ради відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Лиманської районної ради Одеської області, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Умови та строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови його діяльності визначаються контрактом (в разі призначення нового керівника Підприємства).

З метою контролю та спрямовування діяльності керівника, на Підприємстві може бути створена Наглядова рада. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації Наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів Наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

Засновник (Власник) визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.

Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальних громад сіл, селищ Лиманського району Одеської області та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

Лиманська районна державна адміністрація та сільські, селищні ради (об’єднані територіальні громади) укладають з Підприємством договори про надання медичного обслуговування населення за рахунок коштів відповідно районного та сільських, селищних (об*єднаних територіальних громад) бюджетів.

Директор Підприємства діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

 • Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та Статутом до компетенції Засновника.

 • Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.

 • Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, Статуту та укладених Підприємством договорів.

 • Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

 • У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх структурних підрозділів та працівників Підприємства.

 • Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

 • У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

 • Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

 • Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

 • Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення Колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

 • Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

 • Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

 • Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

 • Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

 • Затверджує Положення про структурні підрозділи Підприємства, функціональні (посадові) інструкції працівників, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

 • положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

 • порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

 • порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

 • За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства, має право укладати договори оренди майна.

 • Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м, відбувається за рішенням Директора Підприємства без попереднього погодження із Власником в порядку, визначеному законодавством та актами органів місцевого самоврядування.

 • Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством та вимог Статуту.

 • З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності, на Підприємстві може бути cтворена Спостережна Рада. До Спостережної Ради обираються не більше 11 осіб, строком на 2 роки. Спостережна рада Підприємства складається з:

 • представників Власника –Лиманської районної ради – дві особи;

 • представників Лиманської районної державної адміністрації – три особи;

 • представників місцевих рад (за згодою) – чотири особи;

 • представників громадськості та громадських об’єднань, профспілки, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я (за згодою) – дві особи.

 • Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

 • У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості ним виконувати свої обов’язки з інших причин, його обов’язки виконує заступник директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 • Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну Раду. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

 • Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

 • До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

 • Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються Колективним договором.

 • Право укладання Колективного договору надається Директору Підприємства від імені трудового коллективу з головою профспілковому комітету. Сторони Колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

 • Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та Колективного договору.

 • Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у Колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються Контрактом, укладеним між ним та Засновником.

 • Працівники Підприємства проводять свою діяльність у відповідності до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається чиним законодавством України.

Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

Засновник має право здiйснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.

Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам (Протоколам) в сфері охорони здоров’я та законодавству.